نام : بستن دیدگاه پیش از ارسال نوشته .
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶ .
کارکرد: قبل از ارسال نوشته می توان باز بودن یا بسته بودن دیدگاه را تعیین کرد.
مزیت: صرفه جویی در وقت کاربر.
پیش نیاز : افزونه بستن دیدگاه.
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.

روش خرید:
از طریق فرم سفارش محصول و یا فروشگاه طراحان وب.