نام : تغییر گروه نوشته هنگام ویرایش.
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶ .
کارکرد: کاربر هنگام ویرایش نوشته می تواند گروه آن را تغییر دهد.
مزیت: تصحیح سریع اشتباهات هنگام تنظیم گروه ه نوشته..
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.
روش خرید:
از طریق فرم سفارش محصول و یا فروشگاه طراحان وب.