استفاده از سرویس Google Fetch جهت توقف ریدایرکت.

استفاده از سرویس Google Fetch جهت توقف ریدایرکت.