خطای lastBuildDate در وردپرس 4.61 تا 4.7

خطای lastBuildDate در وردپرس ۴.۶۱ تا ۴.۷