هرم ساختار سایت

یک ساختار ایده آل سایت مانند یک هرم است. در بالا شما صفحه اصلی را پیدا خواهید کرد، در زیر آن بخش های اصلی خواهند بود و بر روی زمین همه پست ها و صفحات شخصی موجود هستند.