نام : صفحه بندی دیدگاه Ajax.
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶.


کارکرد: صفحه بندی دیدگاه های نوشته های با تعداد زیاد دیدگاه.
مزیت: کاهش فشار بر سرور ، صرفه جویی در زمان کاربران.
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.
روش خرید:
از طریق فرم سفارش محصول و یا فروشگاه طراحان وب.