مقدمه ای بر سی پلاس پلاس C++

زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (C++) یکی از زبان های قوی و همین طور پایه ای محسوب می شود، یادگیری و یا آشنایی حداقلی با این زبان در یادگیری سایر زبان های تحت ویندوز و حتی تحت وب بسیار موثر است.

از چند ماه قبل ایجاد یک بخش در مورد زبان های برنامه نویسی مختلف در برنامه بود ک متاسفانه فرصت نوشتن نبود.

به امید خدا به زودی به بررسی توابع مفید این زبان می پردازیم (:

در زیر زیر لیستی از برخی از سرآیندهای متداول c++ درج شده، هرچند که هرسرآیند الزاما مفید نیست!

<algorithm>
<array>
<atomic>
<bitset>
<cassert>
<ccomplex>
<cctype>
<cerrno>
<cfenv>
<cfloat>
<chrono>
<cinttypes>
<ciso646>
<climits>
<clocale>
<cmath>
<codecvt>
<complex>
<condition_variable>
<csetjmp>
<csignal>
<cstdalign>
<cstdarg>
<cstdbool>
<cstddef>
<cstdint>
<cstdio>
<cstdlib>
<cstring>
<ctgmath>
<ctime>
<cuchar>
<cwctype>
<deque>
<exception>
<forward_list>
<fstream>
<functional>
<future>
<initializer_list>
<iomanip>
<ios>
<iosfwd>
<iostream>
<istream>
<iterator>
<limits>
<list>
<list>
<locale>
<map>
<memory>
<mutex>
<new>
<numeric>
<ostream>
<queue>
<random>
<ratio>
<regex>
<set>
<sstream>
<stack>
<stdexcept>
<streambuf>
<string>
<strstream>
<system_error>
<thread>
<tuple>
<type_traits>
<typeindex>
<typeinfo>
<unordered_map>
<unordered_set>
<utility>
<valarray>
<vector>