ردیس ( Redis ) نوعی ساختمان داده است که اطلاعات ( data ) را به صورت کلید-مقدار ( Key-Value) بر روی رَم (RAM) به منظور و برای کَش ( Cache ) کردن، ذخیره می کند.

به علت ذخیره اطلاعات در رَم ( RAM )، استفاده از ردیس ( Redis ) افزایش سرعت ذخیره سازی و فراخوانی و در نتیجه افزایش سرعت سایت را به همراه دارد.

در این مقاله کوتاه قصد داریم فریمورک Laravel را با ردیس ( Redis ) هماهنگ کنیم.

 

ردیس ابزاری مناسب برای دخیره سازی موقت

ردیس ابزاری مناسب برای دخیره سازی موقت